Do Św. Brata Alberta

Nowenny

 

Nowenna I

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski..., o którą z ufnością Cię proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...
Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Nowenna II

Wstęp:

W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu...
O. Jak była na początku...

DZIEŃ PIERWSZY

Święty Bracie Albercie, którego Bóg dał naszym czasom za patrona i orędownika w codziennych zmaganiach o byt materialny oraz o kształtowanie naszej tożsamości religijnej i narodowej; przychodzimy do Ciebie, by nauczyć się wielkiej sztuki umiejętnego korzystania z daru życia i poszanowania prawa do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, prawa wolności i ludzkiej godności.

Ty, który w każdym człowieku widziałeś obraz Boży i członka wielkiej rodziny ludzkiej, uproś nam ducha jedności i współodpowiedzialności, byśmy uznając Boga za wspólnego nam Ojca, wypełniali Jego Najświętszą Wolę, a miłując się wzajemnie, zdążali do obiecanego nam szczęścia w niebie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...

Wezwanie

W. Módl się za nami św. Bracie Albercie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty sprawiłeś, że św. Brat Albert dostrzegł w najbardziej wydziedziczonych znieważone Oblicze Twego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem stali się braćmi wszystkich potrzebujących, służąc im miłosiernym czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Wstęp, modlitwy i wezwanie odmawia się w każdym dniu nowenny.)

DZIEŃ DRUGI

Święty Bracie Albercie, który we wszystkich trudnościach ufałeś bezgranicznie Bożej Opatrzności i nigdy nie doznałeś zawodu, ucz nas ufnego zawierzenia Bogu naszego trudnego dziś i niepewnego jutra. Umacniaj w nas wiarę w nieskończoną Wszechmoc i Miłosierdzie Boże, które ogarnia wszystkich ludzi i cały wszechświat.

Wstawiaj się za nami, byśmy w każdym cierpieniu i w doświadczeniach duszy i ciała zwracali się do Chrystusa Miłosiernego z ufnym wezwaniem: Jezu ufam Tobie, pewni, że zostaniemy wysłuchani.

DZIEŃ TRZECI

Święty Bracie Albercie, polecamy Ci Kościół święty i tych, którzy z woli Bożej kierują nim na ziemi. Wspieraj swym wstawiennictwem Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane, aby mężnie i nieugięcie stali na straży prawa miłości Boga i bliźniego.

Wypraszaj nam wszystkim łaskę, byśmy byli żywymi członkami Kościoła Chrystusowego, gotowymi oddać swe życie za wiarę. Niech Ewangelia głoszona będzie wszędzie słowem i czynem ogarniając swym zasięgiem ludzi żyjących w nieświadomości religijnej, poniżeniu i opuszczeniu oraz dyskryminacji społecznej.

DZIEŃ CZWARTY

Święty Bracie Albercie, Ojcze ubogich i bezdomnych, który talent artysty-malarza poświęciłeś odnawianiu znieważonego w ludziach Chrystusa Ecce Homo, dopomóż nam dostrzegać w każdym człowieku Chrystusa i służyć mu miłosiernym czynem.

Przyczyniaj się za nami, byśmy pomni na słowa Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili /Mt 25, 40/, wyzwalali się z egoizmu i otwierali oczy oraz serca na potrzeby bliźnich.

DZIEŃ PIĄTY

Święty Bracie Albercie, który w dzieciństwie zaznałeś niedoli sieroctwa, polecamy ci troskę o nasze rodziny. Czuwaj nad trwałością małżeństw i nad odpowiedzialnym rodzicielstwem. Uproś rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, godne warunki życia i rozwoju, by mogły swym dzieciom zapewnić należyte przygotowanie do pełnienia przyszłych zadań.

Módl się do Boga, by dzieci były wychowywane w zdrowej atmosferze miłości rodzicielskiej i aby z domu rodzinnego wyniosły mocne i trwałe zasady życia chrześcijańskiego i przynależności do Kościoła świętego.

DZIEŃ SZÓSTY

Święty Bracie Albercie, który walcząc w szeregach powstańczych wykazałeś niezłomną wolę, odwagę i męstwo, Twemu wstawiennictwu polecamy młodzież; bądź dla niej wzorem nieugiętej postawy w opieraniu się złym wpływom współczesnego świata. Pomagaj młodym w dokonywaniu słusznych wyborów życiowych, by umieli na co dzień dawać świadectwo o prawdziwych wartościach, jakimi są: umiłowanie prawdy, dobra, miłości i piękna.

Niech w sercach młodzieży wzrasta miłość do Kościoła świętego oraz duch zdrowego patriotyzmu.

DZIEŃ SIÓDMY

Święty Bracie Albercie, wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu, prowadź nas ewangeliczną drogą ubóstwa, byśmy umieli być solidarni z tymi, którzy cierpią braki. Niech dobra doczesne nie przesłaniają nam prawdziwych wartości, które swe źródło mają w Bogu.

Módl się, byśmy przez naśladowanie Pana Jezusa w Jego ubóstwie i czynienie wszystkim dobrze byli głosicielami orędzia Chrystusowego błogosławieństwa, przyobiecanego ubogim w duchu

DZIEŃ ÓSMY

Święty Bracie Albercie, wielki synu polskiej ziemi, który broniąc Ojczyzny stałeś się kaleką, a przez trud posługującej miłości względem najbiedniejszych dźwigałeś Naród z nędzy duchowej i materialnej, wzbudzaj w nas głęboką miłość do Ojczyzny, byśmy odpowiedzialnie budowali jej przyszłość, opartą na zasadach wiary, życia moralnego i braterskiej miłości.

Proś za tymi, którzy rządzą naszym krajem, by kierowali się zawsze sprawiedliwością społeczną i dobrem całego Narodu.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Święty Bracie Albercie, który uczyłeś, że bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła. Wypraszaj nam dobroć serca, byśmy niosąc każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy przyczyniali się do zmniejszenia cierpień naszych bliźnich.

Wyjednaj nam łaskę ewangelicznej miłości, która nas zbliży do siebie i pomoże tworzyć rodzinę dzieci Bożych.

Różne teksty

Pieśni

 

Bądź za nami Bracie Albercie

 

sł. Marek Skwarnicki
m: Irena Pfeiffer

Bądź za nami Bracie Albercie,
potrzebujemy ratunku,
Przygotowane masz miejsce
w dusz naszych mały przytułku.
Święty nasz Bracie i Ojcze,
Patronie biednej owczarni,
Prowadź nas tuląc do serca,
do Pańskiej Ogrzewalni.

REF.
Dobry jest Pan bez granic i miłosierny,
Dobry jest Chleb miłości zawsze wiernej.

Przyjdź do nas Bracie Albercie,
na stałe zamieszkaj z nami,
Otwarte są nasze serca,
choć tak skażone grzechami,
Ty nas jak swoich nędzarzy,
wciąż ratuj, wspieraj w potrzebie,
Łzy żalu otrzyj nam z twarzy
i nakarm dobrym chlebem.

REF.
Dobry jest Pan bez granic i miłosierny,
Dobry jest Chleb miłości zawsze wiernej.

 

 

Bracie Albercie, Ojcze najbiedniejszych

 

sł. s. Mirosława Korpińska ZSAPU
m. ks. Wincenty Węgrzyn CM

Bracie Albercie, Ojcze najbiedniejszych,
Wzgardzonych, smutnych, samotnych i grzesznych,
Tyś mękę Pana - obraz Ecce Homo
Ujrzał w ich twarzach i przeżył na nowo.

Za miłość Boga w służbie człowiekowi
Chrystus Cię daje w darze Kościołowi,
Święty Patronie z chlebem dobra w dłoni,
Niech Twa opieka świat przed złem ochroni.

Bezdomnym uproś dom u swego Ojca
Głodnym chleb życia co karmi do końca,
A oddalonym od Boga w ciemności,
Wskaż światło Wiary, Nadziei, Miłości.

Broń w całym świecie najbardziej skrzywdzonych,
Ratuj najmniejszych, chroń nienarodzonych,
Rodziny scalaj ogniwem wierności,
Młodzieży ukaż dar ludzkiej godności.

Twoje świadectwo służby i oddania,
W sercu Kościoła niech miłość odsłania,
Ojca Świętego wspieraj długie lata,
By Ewangelią złączył ludzkość świata.

Ojczyźnie uproś dar bratniej jedności,
Zwycięstwo wiary, prawdy i wolności,
Ucz nas miłować Boga i bliźniego,
Ucisz ból, skargę świata dzisiejszego.

Oddany Synu Jasnogórskiej Pani,
Przed Jej Obliczem wstawiaj się za nami,
Aby pod krzyżem dziś z nami stanęła,
Znękany naród pod opiekę wzięła.

 

 

Brałeś do ręki

 

Krakowski Zespół Kleryków T.J. AMIGO

Brałeś do ręki kwiaty z ulicy,
Które leżały w rynsztokach ulic,
Brałeś do serca z ulic nędzarzy,
Aby ożywić zmarznięte kwiaty.

Podniosłeś ludzi przecież wzgardzonych,
Tylko przez ludzi, chociaż kochał Bóg,
Podniosłeś ludzi przecież wzgardzonych,
Tylko przez ludzi, chociaż kochał, kochał Bóg

W każdym zdeptanym widziałeś Boga,
I malowałeś w Nim Ecce Homo,
Ty obroniłeś imię człowieka,
Podałeś serce Bracie Albercie.

Namalowałeś najtrwalsze kwiaty,
Z ludzi na zawsze dając im życie,
Namalowałeś najtrwalsze kwiaty,
Z ludzi na zawsze dając, dając życie im.

Podniosłeś ludzi przecież wzgardzonych,
Tylko przez ludzi, chociaż kochał Bóg,
Podniosłeś ludzi przecież wzgardzonych,
Tylko przez ludzi, chociaż kochał, kochał Bóg.

 

 

Patronie miłosierdzia

 

sł. s. Mirosława Korpińska ZSAPU
m. ks. Wincenty Węgrzyn CM

Patronie miłosierdzia, Albercie Bracie nasz,
Ty w chlebie swej miłości,
w Obliczu Boga trwasz.
Bądź drogowskazem dla nas,
bądź światłem naszych dni,
Byśmy za Twym przykładem
ku Bogu wiernie szli.

Składamy przez Twe dłonie
Bogu nasz czysty dar,
Cierpiących łzy wdzięczności
i Twego serca żar.
Niech na ołtarzu świętym
cierpiących Pan i Król,
Przemieni w chleb zbawienia
najskrytszy, ludzki ból.

Bądź nadal przy nas blisko,
do serca tul nędzarzy,
Niech mamy przytulisko,
w którym się miłość żarzy.
Przez Krzyż Chrystusa Pana,
odtwarzaj piękno dusz,
By niosły pokój, dobro,
w zamęt światowych burz.

 

 

Święty Albercie, Bracie nasz

 

sł. Stanisław Machowiak
m. Leon Gronek

Święty Albercie, Bracie nasz,
Ojcze ubogich wierny lud,
Do Ciebie woła w każdy czas,
Nie dopuść by nas nękał głód.

REF.
Bracie Albercie, niech Twoje słowo,
I każdy czyn napełnia świat,
Niech miłosierdzie zawsze na nowo,
Staje się chlebem naszych lat.

Spójrz ilu biednych duchem dziś,
Ilu bezdomnych ziemi tej,
Ku Tobie swą kieruje myśl,
Ty nas przygarnąć wszystkich chciej.

Niech miłosierdzie stanie się,
Chlebem powszednim wszystkich dusz,
I niech ogarnie także mnie,
Gdy mi umierać przyjdzie już.

 

 

Święty Albercie Bracie nasz

 

słowa: s. Mirosława Korpińska ZSAPU
mel: ks. Wincenty Węgrzyn CM.

Święty Albercie Bracie nasz,
Wzywają Cię Twe dzieci,
Bądź zawsze z nami w każdy czas,
Twój przykład niech nam świeci./2x

Chodź ulicami z nami wraz,
Przez Kraków i świat cały,
By pokój, dobro ludziom nieść
I miłość doskonałą./2x

By umieć klęknąć tak jak Ty,
Przed krzyżem i biedakiem,
I dobrze czyniąc iść przez świat,
Być Twym czytelnym znakiem./2x

 

 

Tam gdzie aniołów śpiewają zastępy

 

sł. Marek Skwarnicki
m. Irena Pfeiffer

Tam gdzie aniołów śpiewają zastępy,
Dobrego Boga wielbi Albert Święty.
W szacie godowej szarego habitu
Spogląda na nas z niebiańskich błękitów.

REF.
Chorzy, głodni, zasmuceni,
Zanosimy prośby z ziemi,
Daj cierpiącym ukojenie,
A łaknącym pożywienie.

Pośrodku miasta gdzie tłum zagubiony,
Wędruje Albert brat wszystkich strapionych.
Chleb miłosierdzia rozdaje dokoła,
Na ucztę wzywa nas przy Pańskich stołach.

W przytułku Boga przy jego ołtarzach
Chwałę głosimy Świętego Kwestarza,
O łaskę dla nas poszedł prosić w niebie,
Brat wszystkich ludzi będących w potrzebie.

 

 

Krzyż jest tajemnicą

 

 

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii

 

 

Pochwalony

 

 

Święty, Święty

 

 

Trzeba być dobrym