DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny; przed Mszą św. odczytywane są prośby, które można przysyłać e-mailem wypełniając widoczny obok formularz.
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona
w pokoju, w którym zmarła
Piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej
(czyli Palmową) w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo
17 czerwca
jest liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta odpust.
22 września
przypada liturgiczne wspomnienie
bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
Muzeum św. Brata Alberta
w Igołomi
Muzeum znajduje się w miejscu nieistniejącego już domu, w którym urodził się Adam Chmielowski - św. Brat Albert
Rekonstrukcja komory celnej
Rekonstrukcja komory celnej

Przy domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek Po­słu­gu­ją­cych Ubogim w Igołomi od 1995 r. znajdowało się muzeum po­świę­co­ne Adamowi Chmielowskiemu - św. Bratu Albertowi. Mie­ści­ło się ono w nieistniejącym już dzisiaj domu nr 53, należącym do tzw. osiedla celnego, której naczelnikiem był Wojciech Chmie­low­ski - ojciec Adama. To właśnie w tym domu urodził się 20 sierp­nia 1845 r. przyszły święty.

Obecnie na tym miejscu zbudowano nową siedzibę muzeum, w któ­rym mieści się dawna, unowocześniona wystawa. Wnętrza mu­zeum są podzielone na część audiowizualną i ekspozycyjną. Po obej­rze­niu filmu i naściennej projekcji przybliżających nam postać i dzieło św. Brata Alberta, można zwiedzić zaaranżowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru rosyjskiego z zabytkowymi eks­po­na­ta­mi z jej wyposażenia. Pomieszczenie to sąsiaduje z re­kon­struk­cją jednego z pokojów mieszkalnych rodziny naczelnika komory, które mieści się w tym samym domu. W nim zgromadzono pa­mią­tki i meble w większości pochodzące z połowy XIX wieku; od wielu lat troskliwie przechowywane przez Zgromadzenie. Wnętrze to, ma przybliżać zwiedzającym klimat jaki mógł panować w domu za­miesz­ka­łym przez rodzinę Chmie­low­skich. W kościele pa­ra­fial­nym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi Adam Chmie­low­ski został ochrzczony 26 sierpnia 1845 r. Stąd naj­waż­niej­szym eksponatem wystawy jest kopia wpisu z księgi me­try­kal­nej parafii igołomskiej dotycząca jego chrztu. Szczegółowe i bo­ga­te in­for­ma­cje o patronie muzeum, jego dziele, pracach malarskich z czasów młodości a także o postaci bł. Bernardyny Jabłońskiej - współ­za­ło­ży­ciel­ki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, przybliża obszerna prezentacja opracowana w sześciu językach, umieszczona w dotykowym kiosku multimedialnym.

Muzeum znajduje się około 23 km od centrum Krakowa, jadąc drogą krajową nr 79 w stronę Sandomierza.

sw. Brat Albert
Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Budynek muzeum z zewnątrz
Budynek muzeum z zewnątrz
Sala audiowizualna
Rekonstrukcja wnętrza pokoju mieszkania rodziny Chmie­low­skich z połowy XIX w.
Lokalizacja muzeum
Adres:
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

32-126 Igołomia
Igołomia 32

Tel. (12) 287-30-08
Tel. kom. 668-498-029
e-mail:s.igolomia@neostrada.pl